CONTACT

Neem contact op

Slogans zijn kort en krachtig.

 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij wijzigingen of aanvullingen op de overeengekomen behandeling zal de nagelstudio de client inlichten over de financiele consequenties hiervan..

3. Afspraken
De cliënt moet bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voordien afmelden. Bij het niet tijdig annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag de nagelstudio de afspraak verzetten naar een andere dag/tijd. 
De nagelstudio probeert bij verhindering ook 24 uur van te voren af te melden.

4. Betaling
Alle prijzen van behandelingen inclusief btw zijn zichtbaar in de nagelstudio en op de website. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd.
De cliënt dient direct bij de nagelstudio na afloop van de behandeling de betaling via pin of contant voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de nagelstudio vóór of tijdens de eerste behandeling van alle gegevens voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.  De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

9. Aansprakelijkheid
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
De nagelstudio geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

•De cliënt niet binnen 24 uur reclameert dmv een bericht met foto of bezoek in de nagelstudio.
•De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
•De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
•De cliënt 4 of meer beschadigde nagels heeft.
•De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
•De cliënt andere producten heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels dan de door de nagelstudio geadviseerde producten. .
•De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
•De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Nail art
Een voorbeeld geldt als aanduiding, het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. 
Voor gebruik van foto’s van de cliënt ter promotie van de nagelstudio zal ten alle tijde mondelinge toestemming gevraagd en voorzien van een logo.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.